Elektronski upis dece u vrtić od 4. maja

Upis dece u Predškolsku ustanovu Kolibri sprovodiće se od 4. do 8 maja za radnu 2020-2021 godinu. Novina je da će se ove godine upis mališana vršiti elektronskim putem. Kako saznajemo u Kolibriju s obzirom na to da možda nemaju svi mogućnost da se upišu na takav način, postoji mogućnost i da roditelji dođu lično. Ipak, zbog trenutne situacije, iz Predškolske ustanove Kolibri apeluju na sve roditelje da mališane upišu elektronskim putem. 

Upis dece u Predškolsku ustanovu ,,Kolibri” Kovačica vrši se elektronskim putem, popunjavanjem formulara za upis na sajtu eUprava. 

Prijem dece vrši se putem bodovanja. Prvenstvo pri upisu dece na slobodna mesta u Ustanovi, imaju deca iz osetljivih grupa i izuzeta su iz sistema bodovanja prilikom upisa, prema sledećim kriterijumima: deca žrtve nasilja u porodici, deca iz porodica koja koriste neki oblik socijalne zaštite i deca bez roditeljskog staranja, deca samohranih roditelja, deca iz socijalno nestimulativnih sredina, deca sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, deca iz porodice u kojoj je dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju, deca teško obolelih roditelja, deca čiji su roditelji ratni vojni invalidi ili imaju status raseljenog ili prognanog lica, deca predložena od strane centra za socijalni rad, deca iz sredina u kojima je usled porodičnih i drugih životnih okolnosti ugroženo zdravlje, bezbednost i razvoj. 

Za upis je potrebna sledeća dokumentacija : Izvod iz matične knjige rođenih za dete (može i fotokopija), lekarska potvrda za decu koja se upisuju u predškolsku ustanovu prvi put, popunjena prijava za upis (popunjava se prilikom upisa), ukoliko dete ima smetnje u psihofizičkom razvoju, potrebno je priložiti medicinsku dokumentaciju i/ili mišljenje Interresorne komisije. 

Za upis dece na celodnevni boravak dodatno priložiti : Potvrdu o zaposlenju roditelja i kopijama obrasca (potvrda o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje), ako je dete samohranog roditelja, potrebno je priložiti rešenje o razvodu braka ili potvrdu iz Centra za socijalni rad, potvrdu  za roditelje studente, fotokopiju rešenja Centra za socijalni rad za korisnike socijalne pomoći, preporuku Centra za socijalni rad za decu iz osetljivih grupa, rešenje o invalidnosti roditelja (ratni vojni invalid) i potvrdu nadležnog organa da je roditelj raseljeno ili prognano lice, za decu iz porodice u kojoj postoji dete koje je teško obolelo ili ima smetnje u psihofizičkom razvoju, ili je roditelj teško oboleo, potrebno je doneti medicinsku dokumentaciju kojom se to potvrđuje. 

Za treće i četvrto dete u porodici dodatno priložiti : Fotokopije Izvoda iz matične knjige rođenih za svu decu, fotokopiju lične karte roditelja koji podnosi zahtev, potvrdu o prebivalištu deteta koje se upisuje.  Za decu bez roditeljskog staranja dodatno priložiti: Potvrdu od Centra za socijalni rad o smeštaju deteta u hraniteljsku porodicu, fotokopiju lične karte staratelja.

Dodatnu dokumentaciju roditelji mogu da pošalju skeniranu/fotografisanu na e-mail ustanove kolibri.upis@gmail.com

Nepotpune prijave će biti bodovane prema priloženoj dokumentaciji. Nakon završenog bodovanja upisna komisija sačinjava listu primljene i odbijene dece na nivou Ustanove i ističe je na ulaznim vratima u svakom objektu Ustanove, kao i na sajtu ustanove www.pukolibri.edu.rs

Roditelj može u roku od osam dana od dana objavljivanja rezultata konkursa, ukoliko njegovo dete nije primljeno, ili je nezadovoljan bodovanjem, ostvariti uvid u dokumentaciju kod upisne komisije u sedištu Ustanove, putem telefona 013/662-122 ili 062/8090914.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *