Opština raspisala Javni poziv za solarne panele, GRAĐANI PRIJAVITE SE

Na osnovu Odluke Opštinskog veća opštine Kovačica o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mere energetske sanacije ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije za sopstvene, opština Kovačica raspisuje JAVNI KONKURS za sufinansiranje ugradnje solarnih panela za proizvodnju električne energije na porodičnim kućama na teritoriji opštine Kovačica za 2022. godinu.

Predmet finansiranja obuhvata sledeće:

1) nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe, ugradnje dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije, i izrade neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije koji su u skladu sa zakonom neophodni prilikom priključenja na distributivni sistem. Snaga solarnih panela ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta, koja je navedena u računu za utrošenu električnu energiju, a  maksimalno do i jednako 6 kW i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije i priključenje na distributivni sistem u skladu sa javnim pozivom;

Ukupno sredstva koje opština zajedno sa sredstvima Uprave za podsticanje i unapređenje energetske efikasnosti Republike Srbije dodeljuje putem ovog konkursa iznosi 1.000.000,00 dinara.

Korisnici bespovratnih sredstava su domaćinstva izuzev:

·        vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekata koji ne služe za stanovanje;

·        vlasnika stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle dostavljanja Rešenja o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva koja ispunjavaju sledeće uslove:

·        da je podnosilac prijave:

·        vlasnik objekta za koji podnosi prijavu i da je podnosilac prijave vlasnik ili nosilac prava nad brojilom, ili

·        ukoliko podnosilac prijave nije vlasnik objekta za koji se podnosi prijava, neophodno je da ima prijavu boravka na adresi objekta za koji podnosi prijavu i uz prijavu da podnese pisanu saglasnost vlasnika objekta overenu od strane javnog beležnika da se za objekat može podneti prijava;

·        ukoliko ima više od jednog vlasnika porodične kuće, potrebno je dostaviti saglasnost ostalih vlasnika prilikom prijave overenu od strane javnog beležnika da se za objekat može podneti prijava;

·        da je priključen na distributivnu mrežu električne energije i da je na poslednjem računu za potrošnju električne energije registrovana potrošnja od minimum 30 kWh.;

Maksimalni iznos sredstava podsticaja koji se dodeljuje:

1) za nabavku i ugradnju solarnih panela , predstavlja manji iznos od:

– 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 420.000 dinara sa PDV-om, i;

– iznosa koji se dobija množenjem snage u kW solarnih panela iz dostavljene profakture, sa  iznosom od 70.000 dinara sa PDV-om;

Rok za podnošenje prijava je 21 dan  od dana objavljivanja na zvaničnoj internet stranici i oglasnoj tabli Opštine Kovačica.

Konkurs je otvoren zaključno sa danom 24.11.2022. godine.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE GRAĐANA U SPROVOĆENjU MERE ENERGETSKE SANACIJE PUTEM UGRADNjE SOLARNIH PANELA ZA PROIZVODNjU ELEKTRIČNE ENERGIJE – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica, ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Kovačica

Maršala Tita 50

26210 Kovačica

Komisija za realizaciju mera energetske sanacije opštine Kovačica               

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefone 013/661-122, lokal 121 – Marija Benka; 013/660-430 – Vladana Genc i elektronsku adresu: e-mail: vladana.genc@kovacica.org

Tekst javnog poziva pogledajte ovde: LINK

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *