Opština raspisala konkurs za dva radna mesta

Opština Kovačica je, zbog povećanog obima posla, raspisala konkurs na dva radna mesta u okviru Odeljenja za urbanizam.

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Opštinska uprava opštne Kovačica, Odeljenje za urbanizam, stambeno-komunalnu delatnost, zaštitu životne sredine, saobraćaj i energetiku, imovinsko pravne poslove i inspekcijske poslove u Kovačici, ul. M.Tita br.50. Razlozi koji uslovljavaju popunjavanje ovih radnih mestaogledaju se u povećanom broju pristiglih zahteva za izdavanje lokacijskih uslova, građevinskih dozvola, rešenja o odobrenju izvođenja radova, upotrebnih dozvola, prijave radova, prijave završetka objekta u konstruktivnom smislu, prijave završetka izrade temelja, vršenje kontrole usklađenosti podataka navedenih u izvodu iz projekta za građevinsku dozvolu sa izdatim lokacijskim uslovima, koje raspoloživi broj izvršilaca iz Resornog odeljenja,trenutno ne može da ispuni, u zakonom propisanim rokovima.

II Radno mesto koje se popunjava:

U Opštinskoj upravi opštine Kovačica popunjavaju se sledeća radna mesta putem javnog konkursa

na određeno vreme zbog povećanog obima poslova i to:

  1. Radno mesto poslovi u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva na određeno vreme zbog povećanog obima posla, najduže na šest meseci

Zvanje: Savetnik

Broj izvršilaca: 1

Opis posla: proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje po zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, privremene građevinske dozvole, rešenja o odobrenju izvođenja radova, upotrebne dozvole, prijave radova, prijave završetka objekta u konstruktivnom smislu, prijave završetka izrade temelja, vršenje kontrole usklađenosti podataka navedenih u izvodu iz projekta za građevinsku dozvolu sa izdatim lokacijskim uslovima; kontroliše usklađenost idejnog rešenja sa zakonom, pravilnicima i planskim dokumentom; vrši kontrolu usklađenosti idejnog projekta sa zakonom, pravilnikom, planskim dokumentom i lokacijskim uslovima ukoliko su izdati; pribavlja saglasnosti i mišljenja javnih preduzeća i drugih nadležnih organa neophodnih za izradu lokacijskih uslova; priprema podatke i nformacije za izradu nacrta informacije o lokaciji, lokacijskih uslova, kontroliše podnetu dokumentaciju uz zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli i izmenu lokacijskih uslova; kontroliše tehničku dokumentacije podnetu uz zahtev za izdavanje privremene građevinske dozvole; učetvuje u izradi analiza, informacija i izveštaja iz svog delokruga rada; pribavlja prepis lista nepokretnosti i kopije plana od nadležne službe RGZ, uslove za projektovanje i priključenje od imaoca javnih ovlašćenja, podatke o visini doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta i neophodnu dokumentaciju po službenoj dužnosti; kontroliše usklađenost izgrađenih temelja sa izdatom građevinskom dozvolom, priprema podatke i informacije za izdavanje potvrde o prijemu izjave o završetku izrade temelja; ostvaruje saradnju sa javnim preduzećima i drugim imaocima javnih ovlašćenja; kontroliše Idejno rešenje kod potvrđivanja Urbanističkog projekta, identifikacije katastarskih parcela i obuhvata granica istih na osnovu podataka iz katastarskih i drugih planova; učestvuje u postupku potvrđivanja urbanističkih projekata; kontroliše usklađenost sa zakonom, planom i podzakonskim aktima i priprema podatke i informacije za potvrđivanje projekata parcelacije i preparcelacije i za izdavanje uverenja da se katastarska parcela nalazi ili ne nalazi u granicama građevinskog reona; prosleđuje Projekat za izvođenje i Glavni projekat zaštite od požara na saglasnost MUP-u, sektoru protivpožarne zaštite; stavlja klauzulu pravosnažnosti; vodi Registar objedinjenih procedura, objavljuje na internet strani nadležnog organa lokacijske uslove, građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i rešenja i zaključke o odbacivanju zahteva u elektronskom obliku putem interneta; dostavlja pravosnažna rešenja – upotrebne dozvole RGZ Službi za katastar nepokretnosti; priprema podatke za formiranje i dopunu baze podataka iz oblasti urbanizma potrebnih za GIS

Uslovi:

stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama tehničko-tehnoloških,

arhitekture ili građevinskih nauka u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama,

master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim

strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili

specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, položen državni

stručni ispit, najmanje tri godina radnog iskustva u struci i potrebne kompetencije za ovo radno mesto.

  1. Radno mesto poslovi u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva-1 na određeno vreme zbog povećanog obima posla, najduže na šest meseci

Zvanje: Saradnik

Broj izvršilaca: 1

Opis posla:

proverava ispunjenost formalnih uslova za postupanje po zahtevu za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske dozvole, privremene građevinske dozvole, rešenja o odobrenju izvođenja radova, upotrebne dozvole, prijave radova, prijave završetka objekta u konstruktivnom smislu, prijave završetka izrade temelja, vršenje kontrole usklađenosti podataka navedenih u izvodu

3 iz projekta za građevinsku dozvolu sa izdatim lokacijskim uslovima; kontroliše usklađenost idejnog rešenja sa zakonom, pravilnicima i planskim dokumentom; vrši kontrolu usklađenosti idejnog projekta sa zakonom, pravilnikom, planskim dokumentom i lokacijskim uslovima ukoliko su izdati; pribavlja saglasnosti i mišljenja javnih preduzeća i drugih nadležnih organa neophodnih za izradu lokacijskih uslova; priprema podatke i nformacije za izradu nacrta informacije o lokaciji, lokacijskih uslova, kontroliše podnetu dokumentaciju uz zahtev za izmenu rešenja o građevinskoj dozvoli i izmenu lokacijskih uslova; kontroliše tehničku dokumentacije podnetu uz zahtev za izdavanje privremene građevinske dozvole; učetvuje u izradi analiza, informacija i izveštaja iz svog delokruga rada; pribavlja prepis lista nepokretnosti i kopije plana od nadležne službe RGZ, uslove za projektovanje i priključenje od imaoca javnih ovlašćenja, podatke o visini doprinosa za uređenje građevinskog zemljišta i neophodnu dokumentaciju po službenoj dužnosti; kontroliše usklađenost izgrađenih temelja sa izdatom građevinskom dozvolom, priprema podatke i informacije za izdavanje potvrde o prijemu izjave o završetku izrade temelja; ostvaruje saradnju sa javnim preduzećima i drugim imaocima javnih ovlašćenja; kontroliše Idejno rešenje kod potvrđivanja Urbanističkog projekta, obavlja poslove oglašavanja i sprovođenja procedure potvrđivanja urbanističkih projekata; kontroliše usklađenost sa zakonom, planom i podzakonskim aktima i priprema podatke i informacije za potvrđivanje projekata parcelacije i preparcelacije i za izdavanje uverenja da se katastarska parcela nalazi ili ne nalazi u granicama građevinskog reona; prosleđuje projekat za izvođenje i glavni projekat zaštite od požara na saglasnost MUP-u, sektoru protivpožarne zaštite; priprema podatke i informacije za izradu nacrta odobrenja za postavljanje privremenih objekata na javnoj površini i za raskopavanje javnih površina;

Uslovi:

stečeno visoko obrazovanje iz oblasti tehničko-tehnoloških, arhitekture ili građevinskih

nauka na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 180 ESPB bodova, osnovnim strukovnim

studijama, odnosno na studijama u trajanju do tri godine, položen državni stručni ispit, najmanje tri

godine radnog iskustva u struci i potrebne kompetencije za ovo radno mesto..

III Vrsta radnog odnosa i mesto rada

Radni odnos se zasniva na određeno vreme zbog povećanog obima posla, najduže na šest meseci, u

Opštinskoj upravi opštine Kovačica, u Kovačici, ul. M.Tita br.50.

IV Opšti uslovi za rad:

  • da je učesnik konkursa punoletan državljanin Republike Srbije
  • da učesniku konkursa ranije nije prestao radni odnos u jedinici lokalne samouprave zbog teže

povrede dužnosti iz radnog odnosa

  • da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci

V Datum oglašavanja i rok za podnošenje prijava na konkurs:

Datum oglašavanja: 07.2.2023. godine

Javni konkurs je oglašen na internet prezentaciji Opštinske uprave opštne Kovačica www.kovacica.org,

Rok za podnošenje prijave za konkurs je 15 dana i počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja

javnog konkursa na internet prezentaciji Opštinske uprave opštne Kovačica www. kovacica.org,

Poslednji dan roka za podnošenje prijava je 22.2.2023. godine.

VI Prijava na konkurs

Prijava na konkurs vrši se na obrascu prijave koji je dostupan na internet prezentaciji

Opštinske uprave opštne Kovačica www. kovacica.org,

Uredno popunjen, odštampan i potpisan Obrazac prijave podnosi se na šalteru u pisarnici

Opštinske uprave opštne Kovačica, ul. M.Tita br.50 ili putem pošte na istu adresu sa naznakom

;prijava na javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta – naziv radnog mesta

VII Dokazi koje prilažu kandidati

-Biografija sa navodima o dosadašnjem radnom iskustvu

-Uverenje o državljanstvu Republike Srbije;

-Izvod iz matične knjige rođenih;

-Diploma kojom se potvrđuje stručna sprema;

  • uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državninm organima

-Isprave kojima se dokazuje radno iskustvo u struci (potvrde, rešenja, ugovori i drugi akti iz

kojih se može utvrditi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kom periodu je stečeno

radno iskustvo);

-Potvrdu da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže

povrede radne dužnosti iz radnog odnosa izdate od strane državnog organa u kome je učesnik

internog konkursa bio u radnom odnosu;

-Uverenje da učesnik konkursa nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje 6 meseci izdate od strane

Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, ne starije od 6 meseci;

Svi dokazi se prilažu u originalu ili fotokopiji koja je overena kod javnog beležnika (ili u

Osnovnim sudovima).

Svi dokazi prilažu se na srpskom jeziku, odnosno ukoliko su na stranom jeziku moraju biti

prevedeni na srpski jezik i overeni od strane ovlašćenog sudskog tumača. Diploma kojom se

potvrđuje stručna sprema, a koja je stečena u inostranstvu mora biti nostrifikovana.

NAPOMENE:

Dokumenta o činjenicama u kojima se vodi službena evidencija su uverenje o državljanstvu, izvod

iz matične knjige rođenih, uverenje o položenom državnom stručnom ispitu za rad u državnim

organima i uverenje da kandidat nije osuđivan. Zakonom o opštem upravnom postupku (Sl.Gl. RS

broj 18/16) propisano je između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa

zakonom vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje u kojima se vodi službena

evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3.), da u postupku koji se pokreće po zahtevu

stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se

vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da

će te podatke pribaviti sama (član 103. stav 3).

5

-Potrebno je da kandidat u delu Izjava*, u obrascu prijave, zaokruži na koji način želi da se

pribave njegovi podaci iz službenih evidencija.

VIII Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Sokol Zdenko rukovodilac odeljenja za opštu upravu i zajedničke poslove kontakt telefon 013

661-122.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu

priloženi svi traženi dokazi biće odbačene.

Javni konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana Odlukom načelnika opštinske uprave

opštine Kovačica.

Obaveštavaju se učesnici konkursa da će se dokumentacija vraćati isključivo na pisani zahtev

učesnika.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji opštnske uprave opštine Kovačica.

Obrazac prijave na konkurs, za sva radna mesta, može se preuzeti na zvaničnoj internet

prezentaciji opštnske uprave opštine Kovačica www. kovacica.org.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *